Eureka World משתפת פעולה עם ארגונים ומוסדות פרטיים ומפתחת תכנים לפי צרכי הארגון.

בעמותת אנוש פיתחנו סימולציה חזרה לעבודה המתאימה למתמודדים עם מוגבלות נפשית.

הסימולציה אושרה לשימוש ע"י משרד הבריאות.

מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) מפתח על הפלופורמה של Eureka World תוכניות לימוד, כלי ללמידה משותפת וחיבור בעבודה בין בי"ס בארץ ובעולם.

כל הזכויות שמורות ליוריקה וורלד 2019